logo_img

 

參十二月話頭

童年自恃宇宙主

後笑天真自多情

我今又疑成年梦

不如庄老步儒行

人生一世一大梦

可怜众生轮回生

随缘精进随缘叹

生生世世醒众生

梦觉如来悟菩萨

独觉罗汉觉梦空

天梦仙梦畜生梦

生生世世醒众生(杨尚远 敬参十二月話頭)

 

認同

尚德

二00九年十二月二十七日